בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷ -

  > >

« | »

בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷ

בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷ

בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷ ~ ξۃ ]~ ڪڷۃ .. בִξڷ ۃ ڪ ڷۈۈڛ טּ בڜ טּ ڷטּڛ ڷڤטּ ..

  1084 6
  #1  
11-27-2010, 01:52
בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷ

. , .. , ... , 1 , 15 , 150 , 16 , 1700 , 4 , 460 , 6 , 60 , 950 , black , center , color , , , , ~
~[ ξۃ ]~

ڪڷۃ .. בִξڷ ۃ ڪ ڷۈۈڛ

טּ בڜ טּ ڷטּڛ ڷڤטּ ..

~[ ]~


ڪڷۃ .. ڪڛ ۃ ڤڷ ۈڤڷ ۈ ڷ טּ ڷڛξ ..~[ ۃ ]~


ڪڷ .. פֿ טּ ۈבִבִ ڷ ڷζ ڛڛڷ ..
~[ ڛ ]~


ڪڷۃ .. ζۈڷ ڛ ڷڷ ڷ ڛ ڜڛ ڛۈ..

ב ڛڷ ڪڷ ۈڛ ڷۃ טּ ڜפֿ ..

~[ ڷ ]~


ڪڷۃ .. ۈ ڪۈ ۈטּ טּ ڷ
ۈ בִξڷ ڪۈ פֿ ξ ڷڪڷۃ ב ..

~[ ]~


ڪڷۃ .. ב ۈ ڷ ڪڛ בۈ ڷۃ
ξבִ טּ ζ ڷ ..

ۈ ڷڷڤڷ ]~


~[ ڪڷۃ ۈב ..ۈ ڪڷ ]~ ..
ڜڪڷ טּ .. ,, טּ ڪ ..
ڪۈ ۃ ۈۈ ۈפֿڷ ξבִ ڜڤ ..
ۈפֿۃ ڪ טּ ڷטּڛ ڷڪ ..
ۈڷ " ڷڪڷۃ ڷבڷۈ " ڷ ڪۈטּ ڷۃ ڷטּڤڛ
בִۃ ڪ
בבִ ڷξ ۈڷ ۈڷۈבִ ڤ בڷۃ ڷב ڷ ξڜ ..
טּ ڷ
" ڪڷטּ פֿڷۃ ڪڷۃ " ..
ۈבטּڤ " ڷڪڷۃ " ..
ڛۈڤ ڤ ڤڛטּ ... ۈڷפֿטּ... ۈڤ ڷב
בִ ڪڷۃ ۈڷڪ  ڷ ros1e.gifבִ ڪڷۃ ۈڷڪ  ڷ ros1e.gif

: - :


id lJבִJv] ڪXڷlۃ ۈڷڪXk Nk/v NڷJSJS jXNedviN > >> >>> 1 15 150 16 1700 4 460 6 60 950 black center color JJvq JJJJJ iJJd Z

  #2  
11-27-2010, 01:56
  #3  
11-27-2010, 02:47  #4  
11-27-2010, 06:19

  #5  
12-04-2010, 08:27


  #6  
12-06-2010, 01:14

  #7  
12-18-2010, 08:10
uae-flake


(Tags)
., .., ..., 1, 15, 150, 16, 1700, 4, 460, 6, 60, 950, black, center, color, , , , ~


« | »06:16

Mobile Style/ Developed by: MafiawwY